PL | EN

Wachlarz #6

Jak opowiadać historie z podróży

Tym ra­zem ­roz­ma­wialiś­my na te­mat, któ­ry po­wi­nien roz­pa­lić Wa­szą wy­obraź­nię, czy­li – jak opo­wia­dać hi­sto­rie z po­dró­ży.

PREZENTACJE/WYSTĄPIENIA
POPRZEDNIE EDYCJE