PL | EN

Wachlarz #5

Podróże a marketing i technologia

Jak mar­ke­ting i re­kla­ma wpły­wa­ją na po­strze­ga­nie po­dró­żo­wa­nie? Czy czę­ściej od­kryć do­ko­nu­je dzi­siaj mar­ke­ting, czy po­dróż­ni­cy? Jak „od­kry­cie” jed­nej oso­by sta­je się atrak­cją tu­ry­stycz­ną dla mi­lio­nów? Czy mar­ke­ting za­bi­ja ra­dość z po­dró­żo­wa­nia?

Najbliższa edycja
Najbliższa edycja
Outriders Festiwal #4
Temat edycji - Nadzieja. Czym jest, gdzie jej szukać i jak jej nie stracić w obliczu globalnych wyzwań i szybko zmieniającej się rzeczywistości?
PREZENTACJE/WYSTĄPIENIA
POPRZEDNIE EDYCJE