PL | EN
SPOTKANIA PODRÓŻNICZE

Od lat organizujemy spotkania podróżnicze w różnej formie. Zaczęliśmy w 2013 spotkaniami Wachlarz i potem eksperymentowaliśmy. W 2017 i 2018 we Lwowie organizowaliśmy też Compass.

ARCHIWUM
CompassFest 2018
CompassFest 2018
CompassFest to wydarzenie podróżnicze, które w 2017 i 2018 roku organizowaliśmy we Lwowie we współpracy z Lviv Media Forum.

Ukraińscy i polscy podróżnicy opowiadali o świecie i swoich podróżach.
CompassFest 2017
CompassFest 2017
CompassFest to wydarzenie podróżnicze, które w 2017 i 2018 roku organizowaliśmy we Lwowie we współpracy z Lviv Media Forum.

Ukraińscy i polscy podróżnicy opowiadali o świecie i swoich podróżach.
Jak opowiadać historie z podróży
Jak opowiadać historie z podróży
Wachlarz #6
Tym ra­zem ­roz­ma­wialiś­my na te­mat, któ­ry po­wi­nien roz­pa­lić Wa­szą wy­obraź­nię, czy­li – jak opo­wia­dać hi­sto­rie z po­dró­ży.
Podróże a marketing i technologia
Podróże a marketing i technologia
Wachlarz #5
Jak mar­ke­ting i re­kla­ma wpły­wa­ją na po­strze­ga­nie po­dró­żo­wa­nie? Jak „od­kry­cie” jed­nej oso­by sta­je się atrak­cją tu­ry­stycz­ną dla mi­lio­nów?
Podróże, które zmieniają świat
Podróże, które zmieniają świat
Wachlarz #4
Po­zna­cie lu­dzi, któ­rzy oprócz te­go, że po­dró­żu­ją, ro­bią to, bo ma­ją nie­sa­mo­wi­te za­in­te­re­so­wa­nia, chcą po­ma­gać in­nym, ko­cha­ją zwie­rzę­ta, ge­ne­ral­nie chcą zro­bić coś do­bre­go, za dar­mo, cha­ry­ta­tyw­nie, z pa­sji, da­jąc mnó­stwo ra­do­ści so­bie, ale przede wszyst­kim in­nym.
Oryginalne pomysły na podróżowanie
Oryginalne pomysły na podróżowanie
Wachlarz #3
Tym razem goście Wachlarza będą rozmawiać o tym, jak znaleźli swój pomysł na podróżowanie, ile czasu zajmuje przygotowanie się do takich wypraw, jakie są koszty tych przyjemności, czy wolą podróżować w grupie, czy samodzielnie i dlaczego wybrali akurat taki kierunek.
Język tańca
Język tańca
Wachlarz #2
Jest wie­le spo­so­bów po­ro­zu­mie­wa­nia się oraz wie­le ję­zyków, któ­re łą­czą lu­dzi na ca­łym świe­cie. Ich zna­jo­mość nie gwa­ran­tu­je jed­nak po­ro­zu­mie­nia. Ist­nie­je na­to­miast je­den ję­zyk mię­dzy­na­ro­do­wy – ta­niec.
Reportaż w czasach Facebooka
Reportaż w czasach Facebooka
Wachlarz #1
Media ciągle alarmują i informują o spadających wynikach czytelnictwa, ale bardzo mało mówią o wzrastających zasięgach vlogów i blogów, które przejmują uwagę.

O mediach internetowych pokutuje przekonanie, że, aby przykuć uwagę, muszą być krótkie i trywialne – przez co mało kiedy traktuje się tę formę tak poważnie jak reportaż.
Spotkanie Wachlarzowe #5
Spotkanie Wachlarzowe #5
Mateusz Waligóra
Podczas spotkania “Komu w drogę temu TREK” Waligóra pokazał nam miejsca na obu półkulach, gdzie odbył najpiękniejsze trekkingi w swoim życiu. Podczas prelekcji zobaczyliśmy potężne lodowe ściany boliwijskiej Kordyliery Królewskiej, dotarliśmy do himalajskiej bazy położonej u stóp majestatycznych gór, a na rakietach śnieżnych przemierzyliśmy norweski płaskowyż Hardangervidda.
Spotkanie Wachlarzowe #4
Spotkanie Wachlarzowe #4
Andrzej Budnik
Andrzej opowiedział nam o podróżach z perspektywy drona i o tym, w jaki sposób drony pozwalają nam się zbliżyć do natury i dotrzeć w miejsca, gdzie postawienie stopy jest praktycznie niemożliwe.

Na spotkaniu nie zabrakło również praktycznych informacji i porad dotyczących korzystania z drona oraz oczywiście fantastycznych zdjęć.
Spotkanie Wachlarzowe #3
Spotkanie Wachlarzowe #3
Maria Hawranek, Szymon Opryszek
Na spotkaniu opowiedzieli o tym, jak to jest podróżować, żyć i pracować razem, jakie tematy reporterskie łatwiej zrealizować kobiecie, a jakie mężczyźnie oraz o tym, jak wspólnie tworzyć reportaże i pisać książki.
Spotkanie Wachlarzowe #2
Spotkanie Wachlarzowe #2
Bartek Sabela
Na pierwszym spotkaniu w 2018 roku w Poznaniu wystąpił Bartek Sabela - pisarz i fotograf związany z Wydawnictwem Czarne, autor książek „Może (morze) wróci”, „Wszystkie ziarna piasku” i „Afronauci”.

Podczas spotkania Bartek przybliżył nam Bhutan, azjatyckie państwo, które swój rozwój mierzy nie PKB, a wskaźnikiem Szczęścia Narodowego Brutto.
Spotkanie Wachlarzowe #1
Spotkanie Wachlarzowe #1
Łukasz Supergan
Na warszawskim spotkaniu wystąpił Łukasz Supergan - specjalista od wypraw długodystansowych, wędrowiec, wspinacz, autor i fotograf.

Łukasza opowieść “Poza podróż” to refleksja o tym, dlaczego samo przemieszczanie się po świecie nie wystarczy i jakie może być miejsce podróżnika w zmieniającym się świecie.